Ipapaskil sa lalong madalig panahon ang mga resulta.